пропозиції з поселення пошук бази
Головна / Публічна оферта

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ З ТИМЧАСОВОГО ПРОЖИВАННЯ В МІСЦЯХ РОЗМІЩЕННЯ


Турагент: Фізична особа-підприємець Мацько Мар'ян Степанович, діючий на підставі виписки про державну реєстрацію (далі - «Центр бронювання»), який діє від імені, в інтересах та за дорученням Санаторія, Готелю, Вілли, Котеджу і т.п. (далі - «Місце розміщення») на підставі Агентського договору, з одного боку, і Турист __________ (далі - «Гість»), який діє від свого імені та осіб, з якими збирається проживати в обраному Місці розміщення, з іншого боку, разом - Сторони, уклали цей договір про наступне:

Враховуючи що:

Центр бронювання здійснює посередницьку діяльність за допомогою інтернет-сайту www.ukrwest.com.ua з реалізації туристичних послуг з обслуговування суб'єктів туристичної діяльності, а також посередницьку діяльність щодо реалізації характерних та супутніх послуг згідно 79:11 КВЕД: 2010 - діяльність туристичних агентств.

Гість хоче скористатися туристичними послугами з проживання в обраному ним Місці розміщення.

Даний Договір є публічною офертою (офіційною пропозицією) Центру бронювання. Відповідно до п. 2 ст. 642 Цивільного Кодексу України (ЦКУ) у разі прийняття викладених нижче умов і оплати послуг, юридична або фізична особа, що проводить таким чином акцепт цієї оферти, стає Туристом (надалі «Гість»).

Цей Договір може бути на розсуд Гостя укладений одним із таких способів:
а). шляхом його підписання Гостем або уповноваженими представниками Гостя і Центру Бронювання;
б). шляхом подання замовлення на послуги з тимчасового проживання в Місцях розміщення і здійснення оплати на користь Центру Бронювання або Місця розміщення.

Здійснюючи оплату, Гість підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений і згоден з умовами розміщення та приймає умови Даного Договору.

1. Предмет Договору

1.1. На умовах, визначених цим Договором, Центр бронювання зобов'язується забезпечити надання Гостю згідно його замовлення, послуги з тимчасового проживання (розміщення) і супутніх послуг (далі - «Туристичні послуги»), а Гість зобов'язується оплатити надані Туристичні послуги.

2. Сума, порядок оплати, ануляція

2.1. Ціна Туристичних послуг вказана в рахунку, надісланому Центром бронювання Гостю і в Акті заселення (ваучері / талоні).
2.2. Сума, що підлягає оплаті, визначається виходячи з встановлених Місцем розміщення цін. Оплата Туристичних послуг проводиться на підставі виставленого рахунку і в термін, зазначений у рахунку.
2.3. Ціна Туристичних послуг включає в себе вартість проживання, встановлену Місцем розміщення і вартість інших додаткових послуг, які входять у вартість номера. У разі несплати або неповної оплати Гостем суми зазначеної в рахунку, цей Договір вважається неукладеним, а замовлення Гостя - анульованим.
2.4. Оплата здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Центру бронювання, при цьому датою оплати вважається дата зарахування коштів на поточний рахунок Центру бронювання.
2.5. Оплативши рахунок Гість стверджує, що ознайомлений з умовами ануляції та відмови від Туристичних послуг у разі його неприбуття у Місце розміщення чи дострокового виїзду з Місця розміщення.

3. Права і обов’язки Сторін

3.1. Центр бронювання зобов'язується:
3.1.1. Узгодити замовлення Гостя з Місцем розміщення і перерахувати суму за проживання Місцю розміщення.
3.2. Гість зобов'язується:
3.2.1. Своєчасно оплатити Туристичні послуги в порядку, визначеному п.п. 2.3., 2.4. справжньої угоди.
3.2.2. Самостійно відшкодувати збитки, завдані Місцю розміщення.
3.2.3. Своєчасно і в повному обсязі здійснити оплату за використання додаткових послуг в Місці розміщення.
3.3. Гість має право отримати:
- обумовлений цим Договором комплекс Туристичних послуг;
- об'єктивну і повну інформацію про статус замовлення в Центрі бронювання.

4. Відповідальність Сторін і звільнення від відповідальності

4.1. У разі несвоєчасного виконання Гостем зобов'язань, передбачених п.п. 2.1., 3.2. цього Договору, Центр бронювання не несе відповідальності за несвоєчасне та / або неповне виконання Туристичних послуг за цим Договором.
4.2. Відповідальність Центру бронювання обмежується розміром вартості Туристичних послуг зазначеним у п.3.2. справжньої угоди.
4.3. Гість несе відповідальність за правильність оформлення та достовірність наданої Центру бронювання інформації необхідної для бронювання.
4.4. Всі претензії по Туристичним послугам пред'являються Гостем безпосередньо Місцю розміщення.

5. Порядок вирішення спорів

5.1. Усі спори, пов'язані з виконанням даного Договору, Cторони зобов'язуються вирішувати шляхом переговорів, а в разі недосягнення домовленості - у суді по відповідній підсудності.

6. Термін дії Договору та інші умови

6.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами. Дія Договору припиняється виконанням Сторонами своїх зобов'язань відповідно до його умов або за взаємною згодою Сторін.
6.2. Гість і його уповноважені особи, які підписали цей Договір підтверджують, що всі надані в даному Договорі, замовленні персональні дані Гостя і уповноважених осіб Гостя є вірними, і висловлює свою згоду на те, що Центр бронювання має право обробляти всі персональні дані осіб, наданих в даному Договорі та замовленні, передавати персональні дані третім особам з метою надання Туристичних послуг за цим Договором, у тому числі Місцю розміщення, а також використовувати особисті дані для відправки комерційних повідомлень і пропозицій.
6.3. Умови цього Договору можуть бути змінені і доповнені виключно за взаємною згодою сторін з обов'язковим складанням підтверджуючого письмового документа. Зміни та доповнення до цього Договору також можуть бути внесені шляхом переоформлення Договору в новій редакції з урахуванням умов, перелічених у п.5. справжньої угоди.
6.4. Центр бронювання є платником єдиного податку 3 групи, за ставкою 5% (без ПДВ).
6.5. Центр бронювання повідомляє Гостю інформацію, передбачену цим Договором за допомогою телефону або e-mail. Гість підтверджує, що він несе всі ризики, пов'язані з неможливістю повідомлення Гостя за вказаними засобами зв'язку.
6.6. Центр бронювання має право використовувати адресу електронної пошти Гостя для регулярної відправки на нього листів рекламного, інформаційного та розважального характеру. При цьому Гостю надається право відмовитися від отримання даних листів в будь-який момент.
6.7. Підписуючи цей Договір, Гість підтверджує, що діє добровільно, з власної волі, у нього є повноваження на підписання Договору від імені всіх осіб, які подорожують з Гостем, що він і наступні з ним особи ознайомлені з усією інформацією.

7. Адреси та реквізити Сторін

Центр бронювання:
ФОП Мацько Мар’ян Степанович
82200, Україна, Львівська обл.,
м. Трускавець, вул. Данилишиних, 34 Б
IBAN: UA253052990000026000011015656
ПАТ КБ "ПриватБанк"
ЄДРПОУ: 2945508937
тел.: +38 (095) 121-29-67
e-mail: office@ukrwest.com.ua
сайт: www.ukrwest.com.ua

Гість: «З усіма умовами, перерахованими в цьому Договорі я і проживаючі зі мною особи згодні і зобов'язуємося їх дотримуватися. Мною (нами) отримана вся необхідна, доступна і достовірна інформація про умови тимчасового розміщення в обраному мною (нами) Місці розміщення».________________ /________________ /